Коефіцієнт реінвестування

Одиниця виміру:

%

Пояснення суті показника

Коефіцієнт реінвестування - показник рентабельності, який дозволяє оцінити поточну політику розподілу прибутку компанії. Високе значення говорить про те, що значна частина прибутку реінвестована у підприємство. Це веде до інтенсифікації виробничої та збутової діяльності, заміщення найбільш дорогих джерел фінансування, оновлення обладнання і т.д.

Звичайно, реінвестувати прибуток доцільно тільки в умовах наявності можливостей для покращення ринкового становища і підвищення рівня збуту. В протилежному випадку реінвестування призведе до зниження рентабельності власного капіталу компанії.

Показник розраховується як співвідношення приросту нерозподіленого прибутку і резервного капіталу до суми чистого прибутку.

Нормативне значення:

Найбільш бажаним для менеджменту компанії є коефіцієнт 100%. Виходячи з короткострокових інтересів акціонерів, для них оптимальним значенням буде 0%. Такий відсоток буде говорити про те, що весь отриманий чистий прибуток направлений до фонду дивідендів.

Значення показника нижче нуля свідчить про фінансові проблеми в компанії.

Якщо значення показника вище 100%, то це означає, що отриманий чистий прибуток є не єдиним фактором, який призвів до зростання резервного капіталу і фонду нерозподіленого прибутку компанії.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Рішення проблеми занадто високого або недостатньо високого значення знаходиться в області формування дивідендної політики. Зміна частки чистого прибутку, яка виплачується власникам, призводить до зміни значення показника.

Якщо ж значення показника нижче нуля, то необхідно реалізувати сукупність заходів по оптимізації витрат і збільшення доходу підприємства.

Формула розрахунку:

Коефіцієнт реінвестування = (Сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку (або непокритого збитку) на кінець року - сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку (або непокритого збитку) на початок року) / Чистий прибуток (збиток) * 100 %

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Резервний капітал 873 873 873
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 904 723 610
Разом у розділі III 3047 2730 2537
Баланс 5037 5173 4979

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Чистий прибуток (збиток) 307 291

Коефіцієнт реінвестування (2023 р.) = (873 + 904-873-723) / 307 * 100% = 58,96%

Коефіцієнт реінвестування (2022 р.) = (873-873 + 723-610) / 291 * 100% = 38,83%

Все більше коштів власники залишають компанії для інтенсифікації її діяльності. Якщо в 2022 році було реінвестовано 38,83% чистого прибутку в ПАТ «Веб-Інновація-плюс», то в 2023 р. - вже 58,96%, при тому, що обсяг чистого прибутку зростає. Це говорить про те, що власники розглядають ПАТ «Веб-Інновація-плюс» як перспективний актив, тому бажають посилити фінансове становище компанії.