Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Одиниця виміру:

%

Пояснення суті показника

Стійкість економічного зростання - показник рентабельності, який вказує на роль чистого прибутку в забезпеченні стабільного зростання власного капіталу. Він демонструє стійкість процесу зростання власного капіталу компанії. Показник розраховується як співвідношення приросту резервного капіталу і нерозподіленого прибутку до суми власного капіталу.

Нормативне значення:

Бажаним є високе значення показника. Воно говорить про те, що відбувається зростання власного капіталу за рахунок реінвестування чистого прибутку компанії. Низьке значення може говорити про різні явища. Якщо сума чистого прибутку за досліджуваний рік була високою, то низьке значення стійкості економічного зростання означає, що велика частина прибутку направлена до фонду дивідендів. Якщо ж чистий прибуток низький в досліджуваному періоді, то стійке зростання в принципі неможливе.

Показник необхідно розглядати в динаміці. Якщо значення показника знижується, то це говорить про зниження потенціалу компанії і уповільнення зростання. Підвищення говорить про високу конкурентоспроможність компанії, швидкий розвиток, хороші перспективи подальшої роботи.

Якщо коефіцієнт нижче нуля, то відбуваються деструктивні процеси в організації.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Якщо значення показника низьке, а сума чистого прибутку висока, то причиною є дивідендна політика компанії. Висока частка прибутку розподіляється серед власників, тому менше коштів реінвестується в підприємство. Для вирішення цієї проблеми можна змінити поточну політику розподілу прибутку і виплати дивідендів.

Якщо ж причиною низького значення показника є відсутність відчутного прибутку, то працювати необхідно в напрямку підвищення доходу і зниження витрат на одиницю проданих товарів чи наданих послуг.

Формула розрахунку:

Стійкість економічного зростання = (Сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку (або непокритого збитку) на кінець року - сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку (або непокритого збитку) на початок року) / Власний капітал * 100% < / p>

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019 На 31 12 2018
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Резервний капітал 120 110 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 783 693 601
Разом у розділі III 2973 2762 2603
Баланс 6037 6103 5983

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2020 На 31 12 2019
Чистий прибуток (збиток) 846 973

Стійкість економічного зростання (2020 р.) = (120-110 + 783-693) / 2973 * 100% = 3,36%

Стійкість економічного зростання (2019 р.) = (110-100 + 693-601) / 2762 * 100% = 3,69%

Отримані дані показують, що чистий прибуток відіграє незначну роль в зростанні власного капіталу компанії. У 2019 році вона забезпечила зростання власного капіталу на 3,69%, а в 2020 р - на 3,36%. Такий низький показник пояснюється тим, що більша частина прибутку розподілена серед власників, адже рентабельність власного капіталу була високою. Тому, якщо існують можливості для підвищення ефективності роботи компанії, захоплення значної частки ринку, підвищення конкурентоспроможності, то необхідно змінити поточну дивідендну політику і реінвестувати більше коштів в роботу «Веб-Інновація-плюс».