Коефіцієнт фондовіддачі

Пояснення суті показника

Фондовіддача - показник ділової активності компанії, який демонструє ефективність використання основних засобів підприємства. Значення показника говорить про те, скільки продукції вироблено та скільки надано послуг на кожну гривню фінансових ресурсів вкладену в основні засоби. Він розраховується як співвідношення обсягу продажів (виручка) до середньорічної суми основних засобів. До уваги приймається залишкова сума вартості основних засобів.

Застосовуючи цей індикатор можна зрозуміти ефективність використання основних засобів підприємства.

Нормативне значення:

Бажаним є підвищення ефективності використання основних засобів підприємства протягом періоду дослідження. Як такого нормативного значення немає, проте варто порівняти значення показника зі значеннями конкурентів. Для різних галузей характерні різні показники фондовіддачі. Для фондомістких виробництв цей показник буде нижчим, для сфери послуг - зазвичай вищим.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Для підвищення значення показника необхідно забезпечити 100%-ну завантаженість обладнання. Також можливим рішенням є продаж частини невикористовуваних основних засобів. Це доцільно робити тільки в умовах відсутності перспектив подальшого зростання бізнесу.

Зростання показника має межу. Якщо основні засоби завантажені на 100%, то підвищувати обсяг виробництва і збуту можна тільки за рахунок закупівлі нового обладнання, а це призведе до деякого зниження фондовіддачі в короткостроковій перспективі.

Формула розрахунку:

Фондовіддача = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції / Середньорічна залишкова сума основних засобів

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби (залишкова вартість) 748 793 973
Разом по розділу I 1943 1847 1748
Баланс 3833 3691 3783

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 2472 2022

Фондовіддача (2023 р.) = 2472 / (748/2 + 793/2) = 3,21

Фондовіддача (2022 р.) = 2022 / (793/2 + 973/2) = 2,29

Ефективність управління основними засобами в компанії зростає. У 2022 році було вироблено продукції та надано послуг на суму 2,29 гривні на кожну використовувану гривню основних засобів. З 2023 року показник зростає до 3,21 гривню. Причиною такої тенденції є оптимізація структури основних засобів - зайві були продані. Також спостерігається підвищення обсягу продажів.