Коефіцієнт фінансової стабільності (Коефіцієнт фінансування)

Пояснення суті показника

Показник фінансової стабільності (англомовний аналог - Equity to Debt Ratio) - індикатор фінансової стійкості, який говорить про здатність компанії відповідати за своїми зобов'язаннями в середньо- і довгостроковій перспективі. Значення показника вказує на те, скільки гривень власного капіталу припадає на кожну гривню зобов'язань компанії. Високе значення говорить про низький рівень фінансових ризиків.

Низьке значення показника не обов'язково означає високий ризик банкрутства. Наприклад, якщо 80% фінансових ресурсів компанії зобов'язання, але компанія здатна стабільно генерувати додатний грошовий потік - не повинно виникнути ускладнень при погашенні зобов'язань. Стадії економічних циклів, рівень технічного розвитку, активні дії конкурентів, зміна в смаках споживачів - все це може привести до зміни ринкової ситуації. Зниження обсягу продажів може привести до зміни додатної суми чистого грошового потоку на від’ємний. В таких умовах низьке значення показника фінансової стабільності буде говорити про можливість швидкого банкрутства, в той час як компанії з нормативним значенням і високою часткою власного капіталу зможуть продовжувати роботу. З огляду на це, низьке значення показника не говорить про швидке банкрутство, але вказує на наявність фінансових ризиків в довгостроковій перспективі.

І навпаки, високе значення показника може вказувати на неповне використання потенціалу компанії. Кредитний капітал дозволяє збільшити обсяг виробництва і продажів, інтенсифікувати фінансову, інвестиційну та операційну діяльність. Якщо ефект фінансового левереджа (коефіцієнт, який вказує на збільшення прибутковості власного капіталу при залученні додаткової гривні позикових коштів) додатній, то додаткове залучення кредитних коштів є бажаним.

Нормативне значення

Нормативне значення показника знаходиться в межах 0,67-1,5. Значення нижче 0,67 свідчить про високий рівень фінансових ризиків. Значення вище 1,5 може означати наявність додаткових резервів підвищення ефективності за рахунок залучення позикових коштів.

Кредитна організація Россельхозбанк вважає нормативними наступні показники. Однак необхідно пам'ятати про те, що інтереси кредиторів і інших учасників різняться. Такі значення слід враховувати, якщо фінансовий аналіз проводиться з позиції позичальника.

Таблиця 1. Нормативне значення показника

Показник Сільське господарство Виробництво харчових продуктiв та переробні галузі Посередники, оптові та роздрібні торговці Інші
Коефіцієнт фінансової стабільності > = 1 > = 1 > = 0,43 > = 1

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Вид-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с. 49.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Як і у випадку з показником фінансової автономії для збільшення значення показника необхідно залучати кошти власників або інвесторів, реінвестувати прибуток у роботу компанії і т.д.

Якщо є можливість інтенсифікувати діяльність, то бажано залучати додаткові позикові кошти.

Формула розрахунку

Показник фінансової стабільності = Власний капітал / (Довгострокові зобов'язання + Короткострокові зобов'язання)

Приклад розрахунку

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 873 973
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі IV 863 771
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ)
Разом у розділі V 219 146
Баланс 1955 1890

Фінансова стабільність (2020 р.) = 873 / (863 + 219) = 0,81

Фінансова стабільність (2019 р.) = 973 / (771 + 146) = 1,06

Таким чином, компанія є фінансово стабільною. Рівень фінансових ризиків знаходиться на прийнятному рівні. З 2020 року на кожну гривню зобов'язань компанії ПАТ «Веб-Інновація-плюс» припадає 0,81 гривні власного капіталу.