Забезпечення фінансової стійкості суб'єкта господарювання на основі підвищення рівня капіталізації Рік захисту: 2014

Кількість сторінок:158

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи забезпечення фінансової стійкості підприємства на основі підвищення рівня капіталізації

1.1 Фінансова стійкість як якісна характеристика функціонування підприємства

Для обґрунтування поняття фінансової стійкості можна вживати різні пояснення, проте кожне з них буде вірним у певній мірі. Після опрацювання багатьох визначень різних авторів, узагальнюючи, можна стисло сформулювати наступне визначення. Фінансова стійкість – це таке фінансове становище компанії, при якому вона незалежно від умов динамічності конфігурацій внутрішнього та зовнішнього середовищ здатна досягати наперед поставлених цілей результативності. У широкому значенні до ознак фінансової стійкості відносять: ділову активність, ліквідність, платоспроможність, рентабельність, кредитоспроможність. Діючими факторами є головні та другорядні, внутрішні та зовнішні, прості та складні, постійні й короткочасні чинники.

1.2 Вплив рівня капіталізації юридичної особи на його фінансову стійкість

Рівень капіталізації є важливим елементом, що впливає на фінансову стійкість підприємства. Враховуючи різні способи обґрунтування цього поняття, можемо узагальнити, що капіталізація розглядається як процес переходу отриманих прибутків у капітал чи в показник фінансової цінності бізнесу. При потребі підрахунку вартісного значення капіталізації можна використовувати ринковий підхід або альтернативні методи, наприклад дохідний, витратний, метод порівнянь тощо.

1.3 Методи аналізу фінансової стійкості підприємства

Одною з важливих складових системи управління стійкістю вважається фінансовий аналіз. Його інформаційною основою є фінансова звітність вітчизняного та міжнародного зразка, внутрішні документи, дані, що повідомляють про події, явища, процеси, які можуть вплинути на економічний стан компанії. Для того, щоб встановити закономірності системи забезпечення стабільності фінансів варто розглядати інформацію, яка стосується даних показників, їх специфіку розвитку в часі та коливання. Систематизовано нормативні акти, що впливають на процес оцінки фінансової стійкості, зокрема сюди відносяться міжнародні принципи й інструкції щодо внутрішнього контролю,стандарти обліку й аудиту, нормативні законодавчі та підзаконні акти, Постанови Кабміну України і методичні рекомендації Міністерства фінансів України, Національного банку України, Міністерства доходів та зборів України, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Фонду державного майна, накази, розпорядження керівництва (власника) підприємства щодо форм організації контролю та аналізу, внутрішні стандарти діяльності служби контролю.

Стосовно способів фінансового аналізу, то вони типові для дослідження методи: абсолютних, відносних показників; горизонтального, вертикального аналізу; графічний; табличний тощо. Існує система відносних показників, за допомогою яких можна визначити поточний фінансовий стан на підприємстві. Основою таких виражень є рівняння рівності пасивів компанії та її активів. Також тривимірний показник стійкості посідає вагоме значення, бо завдяки ньому точно вказують тип поточної фінансової стабільності.

Розділ ІІ. Загальна організаційно-економічна характеристика ПАТ "Завод "Маяк"

2.1 Організаційна та загально - економічна характеристика підприємства

Для проведення аналізу стійкості фінансів підприємства ми вибрали публічне акціонерне товариство «Завод «Маяк». У першу чергу було визначено загальний організаційний та економічний стан компанії. Дане підприємство спеціалізується на виробництві апаратури магнітофону запису широкого профілю та інших приладах широкого вжитку. Верхній рівень організаційної структури включає у себе загальні збори акціонерів, ревізійної комісії, наглядової ради та правління. На зібранні акціонерів обираються основні напрямки діяльності, а виконанням та впровадженням у дійсність займається правління. Держава є єдиним акціонером цього підприємства. Поточну структуру діяльності акціонерного товариства «Завод «Маяк» очолює керівник (голова управління). Йому ж підпорядковані юридичний відділ, відділ кадрів, керівники з виробництва, із комерційних та економічних питань. Іншим аспектом є управління персоналом. Кількість останнього зменшувалася, але продуктивність – зростала, що є наслідком збільшення фонду оплати праці.

2.2 Оцінка стану охорони праці на підприємстві

Оцінка стану охорони праці доводить, що обсяг фінансування відповідає законодавчим вимогам. Визначені фізико-хімічні особливості робочих місць.

2.3 Організація оповіщення управління зв’язку керівного складу, виробничого персоналу і службовців на об’єктах харчової промисловості в надзвичайних ситуаціях

Охарактеризовано загальну систему оповіщення управління зв’язку керівного складу, виробничого персоналу і службовців на об’єктах харчової промисловості в надзвичайних ситуаціях

2.4 Оцінка фінансових результатів та рентабельності підприємства

Стосовно критерію прибутковості, то протягом усього досліджуваного часу підприємство було рентабельним, проте обсяг чистого прибутку був незначним, а тому період окупності капіталу перевищує 500 років. У цих обставинах варто сконцентруватися на покращенні ситуації та підвищенні прибутковості діяльності акціонерного товариства.

2.5 Аналіз майнового стану, ліквідності та платоспроможності підприємства

Щодо майнового становища, то загалом воно задовільне, адже обсяг активів підприємства постійно зростає, зокрема виробничих активів. Спостерігається значне оновлення обладнання, що свідчить про ефективність політики управління. Загалом необоротні активи підприємства становлять близько 80 % усіх активів публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк». Критерії ділової активності характеризують процес використання наявних трудових, фінансових, виробничих та інших ресурсів як постійно прогресуючий і зростаючих у ефективності. Можна стверджувати теж, що підприємство має достатній рівень ліквідності, тому здатне вчасно відповідати за своїми зобов’язаннями.

Розділ ІІІ. Аналіз стану фінансової стійкості ПАТ "Завод "Маяк"

3.1 Загальна оцінка фінансової стійкості підприємства

Відносно фінансової стійкості даного підприємства, то спочатку були досліджені дані наявності власних обігових коштів. Встановлено, що обсяг власних коштів акціонерного товариства, який необхідний для фінансування розрахунків із контрагентами зростав. Про хорошу структуру капіталу, значний рівень фінансової незалежності підприємства засвідчили відносні показники, адже у 2013 році більше 87% загального капіталу становили власні кошти. Водночас оптимальним показником вважається значення 50 – 70 % власних коштів, тобто за такого значення підприємство може використовувати потенціал максимально ефективно.

3.2 Визначення типу фінансової стійкості та стану економічної безпеки підприємства

За допомогою тривимірного показника фінансової стійкості ми встановили, що у досліджуваного підприємства протягом періоду 2011 – 2013 років фінансовий стан характеризується як "абсолютна фінансова стійкість". Важливим є те, що у 2013 році з’явився запас економічної безпеки підприємства у обсязі 11575 тис. грн. Також ми визначили, що існує незначний рівень фінансових ризиків у 2013 році.

3.3 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

Також моделі прогнозування імовірності банкрутства і вирахування фінансової стабільності допомогли встановити, що ті моделі, які базуються на показниках фінансової структури підприємства свідчать про абсолютну фінансову стійкість та низьку імовірність банкрутства, у той час як моделі, в основі яких лежать коефіцієнти рентабельності, свідчать про значну імовірність банкрутства та низьку фінансову стійкість. Саме тому стає зрозумілим, що необхідно шукати баланс між достатнім рівнем фінансової стабільності та підвищенням рівня рентабельності. В цьому випадку доцільно застосувати докапіталізацію.

Розділ ІV. Шляхи вдосконалення методів управління фінансовою стійкістю підприємства

4.1 Удосконалення системи стратегічного управління фінансовою стійкістю на підприємстві

Запропоновано також удосконалити систему управління фінансовою стабільністю підприємства. Важливо при аналізі стійкості товариства зосереджувати увагу не лише на внутрішніх резервах, а й на зовнішньому середовищі, яке теж відіграє вирішальне значення.

4.2 Розробка заходів щодо підвищення фінансової стійкості підприємства на основі його до капіталізації

В умовах дефіциту вільних фінансових ресурсів у основного акціонера підприємства – держави, запропонований захід капіталізації має бути реалізованим без додаткового вливання коштів у підприємство. Показник фінансового леверидж протягом періоду 2011 – 2013 років був додатнім. Тому з урахуванням цього існує також запас підвищення капіталізації підприємства за рахунок додаткового залучення капіталу банків. Кожна гривня залучених коштів принесе додаткові 0,00007 гривень чистого прибутку. Оптимальним обсягом додаткового залучення коштів є 150 000 тис.грн. – саме така сума забезпечує 70 % рівень фінансової автономії та максимізує прибутковість. Тоді капіталізіція даного публічного акціонерного товариства зростає на 10,5 тис.грн. за умов оцінки підприємства за методом чистих активів та на 4883,6 тис.грн. за умови оцінки підприємства за методом капіталізації доходу. Одночасно моделі прогнозування банкрутства та визначення фінансової стійкості, що ґрунтуються на коефіцієнтах прибутковості – модель Ліса, універсальна функція дискримінанта, модель Сайфуліна- Кадикова та модель прогнозу ризику банкрутства, розроблена вченими Державної економічної академії (м. Іркутськ) повідомляють про зростання фінансової стабільності підприємства. Стає очевидно, що при збільшенні ролі позикового капіталу показник фінансової залежності підвищується, але якраз таке положення вважаємо оптимальним компромісом між рентабельністю та стійкістю підприємства. Варто зауважити, що у зв’язку із низькою вартістю окремих елементів позикового капіталу підприємству доцільно використовувати такі інструменти, як кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, внутрішню кредиторську заборгованість, заборгованість перед бюджетом, соціальними фондами, позабюджетними фондами та авансові платежі покупців.

4.3 Шляхи підвищення фінансової стійкості вітчизняних підприємств

Крім того нами було підтверджено, що питання економічної стабільності вважається важливим та актуальним як для фірм будівельної сфери так і для основної маси компаній України - тест зведеної рівноваги всіх вітчизняних компаній показав падіння економічної стійкості на 1,85%, а фінансової стійкості - на 7,88% за період 1 січня 2013 року – 30 вересня 2010 року. Внаслідок цього ми систематизувати цілком ймовірні шляхи збільшення фінансової стійкості фірми:

- скорочення суми незмінних витрат (наприклад: витрат на утримання управлінського персоналу);

- зниження значення змінних витрат;

- продовження термінів кредиторської заборгованості за товарними операціями;

- відстрочення виплат дивідендів і відсотків.

- рефінансування дебіторської заборгованості (методом факторингу, обліку та дисконтування векселів, форфейтингу, примусового стягнення);

- прискорення оборотності дебіторської заборгованості (методом зменшення термінів надання комерційного кредиту);

- оптимізація запасів товарно-матеріальних цінностей (методом встановлення нормативів товарних запасів способом техніко-економічних розрахунків);

- зменшення обсягів страхових, гарантійних і сезонних запасів на період присутності компанії в економічному занепаді.

Дані рекомендації можуть бути застосовані у більшості вітчизняних фірм. Також ми відмітили ефективність механізму страхування, як дієвого засобу запобігання економічним ризикам, втім даний інструмент вважається доречним для фірм, які готові проводити еластичну фінансову діяльність, але не тим, які вже зазнали труднощів, пов'язаних із низькою фінансовою стійкістю.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

 

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.