Управління фінансовою стійкістю підприємстваРік захисту: 2014

Кількість сторінок:129

Зміст: Скачати

Переваги використання готової роботи

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовою стійкістю підприємства

1.1 Фінансова стійкість як якісна характеристика функціонування підприємства

Отже, фінансова стійкість є складним економічним поняття, а тому різні вчені по-різному підходять до його обґрунтування. Одні розглядають його через призму результативності, інші – як незначну групу показників, ще інші – як комплексне поняття, що ввібрало в себе і ліквідність та платоспроможність, і фінансову активність, і кредитоспроможність і т.д. Наше власне бачення показника – це такий фінансовий стан підприємства, при якому воно здатне досягти наперед визначених цілей результативності в умовах динамічної зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. На досліджене явище впливає значна кількість чинників – за місцем виникнення виділяють внутрішні та зовнішні, за важливістю результату – основні та другорядні, за часом дії – постійні та тимчасові. Говорячи про чинники, що спричинили поточні проблеми з фінансовою стійкістю у вітчизняних підприємств, то сюди відносяться як ті, що виникнули давно – низька конкурентоспроможність вітчизняних товарів, так і ті, що з’явилися недавно – зниження попиту на основну групу товарів, що експортується і т.д. Для того, щоб вміти забезпечити достатній рівень економічної безпеки на конкретному підприємстві, ми визначити етапність управління фінансовою стійкістю. Перш за все необхідно здійснити планування фінансового розвитку, тоді провести аналіз фінансової стійкості і на їх основі – розробити конкретні рекомендації та вказати на можливі джерела підвищення економічної безпеки. Враховуючи особливе значення другого етапу – аналізу фінансової стійкості, вважаємо за доцільне розглянути його більш детально.

1.2 Методи аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства

Щодо аналізу фінансової стабільності, то інформаційною основою здійснення цього етапу є фінансова звітність підприємства – вітчизняного та міжнародного зразка. Щодо нормативно-правової основи процесу контролю та аналізу фінансової стійкості, то її формують міжнародні стандарти фінансової звітності, міжнародні принципи та інструкції щодо внутрішнього контролю, міжнародні стандарти аудиту, вітчизняні законні та підзаконні нормативні акти, постанови Кабінету Міністрів України, Національні положення бухгалтерського обліку, нормативно-правові акти Міністерства фінансів, НБУ, Податкової служби, а також накази, розпорядження керівництва підприємств та внутрішні стандарти діяльності служби контролю. Щодо методів здійснення аналізу фінансово стійкості, сюди відносяться типові методи фінансового аналізу – метод абсолютних та відносних показників, метод групування, статистичний, динамічний, графічний, табличний і т.д. Також ми розглянули основні абсолютні та відносні показники, що допоможуть детальніше охарактеризувати фінансову ситуацію на досліджуваному об’єкті.

Розділ 2. Аналіз стану фінансової стійкості підприємства з іноземними інвестиціями «Міханікі Україна»

2.1 Фінансово-економічна характеристика Підприємства з іноземними інвестиціями «Міханікі Україна»

Підприємство ПІІ «Міханікі Україна» має чітку організаційну структуру. Вище керівництво підприємством здійснює материнська компанія – Міханікі А.Т. В той же час оперативне управління забезпечує директор підприємства, а його діяльності контролює ревізійна комісія. На даний час підприємство має ряд незавершених проектів, зокрема у Києві, Одесі та Маріуполі. На досліджуваному підприємстві ПІІ «Міханікі Україна» спостерігається негативна фінансово-господарська ситуація. Основна причина низької ліквідності, низької оборотності, стрімкого зменшення суми власного капіталу – надзвичайно низькі обсяги реалізації, порівняно із обсягами коштів, що інвестовані у діяльність підприємства. Така тенденція спричинена безпосереднім впливом світової фінансової кризи, яка призвела до значного зубожіння серед населення та зниження попиту на результати діяльності підприємства – об’єкти нерухомості, що розраховані на високі та вищі середніх достатки. На нашу думку, підприємство відновить свою рентабельність, ліквідність, підвищить ділову активність лише тоді, коли відновиться економічне зростання в країні.

2.2 Аналіз показників фінансової стійкості Підприємства з іноземними інвестиціями «Міханікі Україна»

Ми з’ясували, що у досліджуваного підприємства значні проблеми з фінансовою стійкістю. Підприємство з іноземними інвестиціями «Міханікі Україна» характеризується кризовим рівнем фінансової стійкості, тобто фактично – йому загрожує банкрутство. Також спостерігається надмірна залежність від позикових коштів, менше 10 % капіталу формується за рахунок власних коштів, коефіцієнт автономії підприємства постійно знижується, а фінансові ризики зростають. У той же час навіть значне залучення довгострокових та короткострокових позикових коштів не є недостатнім для того, щоб покрити суму надмірних запасів, основу яких становить незавершене виробництво. Така тенденція, на нашу думку, може бути виправлена завдяки проведенню до капіталізації материнською компанією, а також шляхом зосередження на завершенні окремо взятого проекту з його подальшою реалізацією, що дасть змогу підприємству отримати свіжі фінансові вливання та відновить його фінансову стійкість. Розглянувши показники запасу фінансової стійкості, ми встановили, що можливим варіантом подальшої роботи в напрямку підвищення фінансової стійкості може бути зменшення обсягу постійних витрат, зменшення норми змінних витрат на одиницю виготовленої продукції або ж, знову таки, збільшення обсягів реалізації продукції підприємства.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення методів управління фінансовою стійкістю підприємства

3.1 Розробка заходів щодо підвищення фінансової стійкості підприємства

Розглянувши різні будівельні проекти (незавершене виробництво) підприємства з іноземними інвестиціями «Міханікі Україна», ми виявили, що доцільніше зосередитися на завершенні одного з них, а роботу над іншими почати після реалізації першого. Найбільш оптимальним на наш погляд є комерційно-торгівельно-житловий комплекс «Артеміда» у місті Києва. Проаналізувавши поточний стан ринку нерухомості та вивчивши експертні думки, ми встановили, що завершити проект доцільно через два роки – саме тоді зростатиме попит на відповідну нерухомість. Тому ми склали план завершення виробництва протягом 2011 – 2012 років. Оцінивши економічний ефект від завершення проекту, ми визначили, що NPV переважає нуль, а валова рентабельність власного капіталу становить 145 %, а тому доцільно обрати запропонований нами варіант подальшої роботи. Звичайно, точки зору проблематики нашого дослідження, найбільший інтерес представляли дані про зміну фінансової стійкості підприємства. На основі прогнозованих показників, ми розрахували тривимірний коефіцієнт фінансової стійкості, а також інші коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість та визначили, що фінансовий стан значно покращиться – фінансова стійкість змінилася з кризової у 2010 році до нормальної у 2011 році, а фінансова незалежність збільшилася з 9 % у 2011 році до 79 % у 2012 році. Тому запропоновані заходи додаткового вкладення коштів у діяльність підприємства та зосередження на завершені лише одного об’єкту є оптимальними для покращення фінансової стійкості.

3.2 Удосконалення системи стратегічного управління фінансовою стійкістю на підприємстві

Ми пропонуємо дещо оптимізувати систему стратегічного управління фінансовою стійкістю на підприємстві. Перш за все, необхідно внести корективи в оцінку фінансового стану підприємства. В роботі ми виявили, що здебільшого використовуються коефіцієнти, яка враховують лише аспекти внутрішнього середовища. Проте, важливий вплив на фінансову стійкість має також зовнішнє середовище, а тому ми пропонуємо використовувати інтегральний показник зовнішньої фінансової стійкості, який визначатиме чи сприятливі зовнішні фактори чи ні. Співставлення цього показника та тривимірного показника фінансової стійкості, який ми застосовували в другому розділі, дозволить обрати більш оптимальну модель управління фінансовою стійкістю на підприємстві.

3.3 Шляхи підвищення фінансової стійкості вітчизняних підприємств

Ми обґрунтували, що питання підвищення фінансової стійкості є особливо актуальним для вітчизняних підприємств, а тому систематизували основні шляхи покращення економічного стану. При виникненні проблем у підприємства або при здійсненні пошуку резервів підвищення прибутковості необхідно зменшувати суми постійних витрат, скорочувати рівень умовно-постійних витрат, відтерміновувати виплату дивідендів та відсотків, рефінансовувати заборгованість, прискорювати оборотність дебіторської заборгованості, подовжувати оборотність дебіторської заборгованості, оптимізовувати запаси матеріально-технічних цінностей, скорочувати розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів та здійснювати інші заходи. Також ми запропонували використовувати механізм страхування для зниження фінансових ризиків, проте такий інструмент є оптимальним лише для підприємств, що мають можливість проводити гнучку фінансову політику, а не ті, у яких вже виникли загрозливі проблеми.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.