Використання фінансових показників у контролінгу - Дипломна робота

Рік захисту: 2012

Кількість сторінок:110

Зміст: Скачати

Чому варто придбати готову роботу.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи застосування фінансових показників у контролінгу

1.1. Контролінг у системі управління підприємством

Підсумуємо, що концепція контролінгу пройшла значний шлях – від трактування як управлінського обліку до визначення його місця на підприємстві як системи, що координує процес прийняття рішень. Загалом існує значний перелік наукових підходів, які трактують це поняття та вказують на його різне місце у підприємстві, зокрема системний, комплексний, інтеграційний, процесний, ситуаційний, динамічний, відтворювальний, комп'ютерний тощо. Загалом система контролінгу на підприємстві складається з таких елементів, як методологія, процес, структура, техніка. Найкраще місце контролінгу можна підкреслити через його функції – він дозволяє забезпечувати планування, виконує обліково-аналітичну функцію, інформаційну, управлінську, контрольно-аналітичну. Щодо місця контролінгу у організаційній структурі підприємства, то тут можливі декілька варіантів. Загалом система контролінгу має привілейоване значення порівняно із іншими структурними підрозділами компанії, адже останні зобов’язані надавати усю детальну інформацію про свою діяльність. Щодо форми, то служба контролінгу може бути як централізованою, так і децентралізованою. Особливе значення у процесі реалізації контролінгу займає система фінансових показників, а тому вважаємо за необхідне вивчити їх більш детально.

1.2. Підходи до побудови систем фінансових показників та індикаторів у контролінгу

На основі проведеного аналізу ми виявили виняткове значення фінансових величин у системах індикаторів діяльності підприємства – якщо перші були фактично набором фінансових індикаторів, то досі фінансовий вимір залишається одним з найважливіших у системі моніторингу діяльності підприємства. Підходи до побудови системи фінансових показників є типовими. Основними принципами, на яких повинна створюватися така система є видимість показників, деревоподібна структура системи показників, допустима мультиколінеарність, оптимальне співвідношення абсолютних та відносних показників, логічна порівнянність, неформальність, агрегованість фінансових показників, порівняльність, різнобічність висвітлення основних фінансових аспектів, верифікованість, загальноприйнята методика розрахунку та читання фінансових показників.

1.3. Методики та моделі розрахунку та аналізу систем фінансових показників для цілей контролінгу

Загалом ми виявили, що існують різноманітні методики та моделі визначення фінансового стану підприємства контролером і кожен суб’єкт фінансового господарювання повинен використовувати ту, що максимально задовольнить потреби досягнення цільових стратегічних показників. В залежності від стадії життєвого циклу, рівня розвитку, типу діяльності і інших факторів, можна використовувати моделі Альтмана, Фулмера, Спрінгейта, Дюпона, ZVEI, RL, BSC і т.д. – кожна з цих методик або характеризує лише фінансовий стан або фінансовий блок є важливою групою індикаторів. Незважаючи на обрану модель важливе значення для виявлення фінансового стану мають показники стійкості, ліквідності, ділової активності, результативності, прибутку, заборгованості та інвестиційної активності.

Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства за допомогою використання системи фінансових показників

2.1 Загальна характеристика господарської діяльності підприємства

Підсумуємо, що публічне акціонерне товариство «Укртелеком» проводить активну господарську діяльність та надає фізичним і юридичним особам послуги у сфері телекомунацій. Підприємство знаходилося у власності, проте було продане іноземному інвестору у 2010 році. На сьогодні спостерігається ряд негативних тенденцій, зокрема необхідно проводити модернізацію основних засобів, сума яких постійно знижувалася. Новий власник повинен вкладати кошти у модернізацію мережі компанії. Підприємство значно скоротило кількість персоналу, проте необхідно продовжувати реалізовувати заходи зниження витрат на підприємстві – як постійних, так і змінних, що дозволить відновити рентабельність діяльності.

2.2 Аналіз ефективності діяльності за допомогою прийнятої підприємством системи показників

Констатуємо, що поточна система фінансових показників дозволяла підприємству ефективно контролювати процес фінансування виробничих та необоротних активів, контролювати ліквідність та платоспроможність підприємства та підтримувати фінансові ризики на стабільному рівні. У той же час така система показників виявилася неефективною для вирішення таких завдань, як управління витратами підприємства – за окремими ланками вони надмірні, управління рентабельністю підприємства – щорічно зростає обсяг непокритого збитку через постійний чистий збиток, управління оборотними активами – період обертання дебіторської заборгованості та виробничих запасів постійно зростає, що свідчить про необхідність більш ефективного контролю за фінансуванням оборотних активів. Тому створена система фінансових показників повинна враховувати виявлені проблеми.

2.3 Оцінка економіко-фінансового стану з використанням створеної (обраної) системи

Запропоновані показники були направлені на розширення інформаційного забезпечення за проблемними ланками. Для вирішення проблем зростання обороту дебіторської заборгованості та її переважання над кредиторською ми запропонували порівнювати обсяг цих статей балансу у розрізі типу, що дозволить виявити, який саме тип заборгованості призводить до негативних тенденцій. У сфері управління виробничими запасами, які негативно впливають на ліквідність, ми запропонували встановити чіткий норматив за кожним елементом запасів та проводити постійний моніторинг відхилень фактичного обсягу сировини та матеріалів на складі із нормативними значеннями. Відсутність такої системи показників, як було виявлено, призвела до значного зростання обсягу запасів. Що ж до від’ємної рентабельності, то ми запропонували використовувати типову систему показників контролінгу витрат та замінити нею систему показників рентабельності. Ці показники більш чітко вказують на проблемні місця, є більш ефективними на етапі бюджетування.

Розділ 3. Шляхи удосконалення систем фінансових показників на основі світового досвіду

3.1. Фінансові показники, рекомендовані МСФО, та їх порівняння з показниками вітчизняних систем

Існує багато спільних рис між групами фінансових показників, що використовуються у вітчизняній практиці при аналізу форм фінансової звітності та у зарубіжній практиці при аналізі документів складених за міжнародними стандартами фінансової звітності. Не акцентуючи увагу на дрібних відмінностях, можемо зосередити увагу на наших основних пропозиціях щодо удосконалення практики аналізу діяльності вітчизняних підприємств. Перш за все, доцільно використовувати такі показники корпоративної оцінки, як EVA, ринкова вартість підприємства, вартість підприємства(EV), метод дисконтованого руху грошових коштів – вони дозволяють налагодити роботу підприємства таким чином, щоб у максимально максимізувати вартість підприємства, а відповідно і достаток основних акціонерів. Групу показників руху грошового потоку доцільно доповнити такими двома, як співвідношення капітальних витрат до суми зносу та амортизації, співвідношення капітальних витрат до обсягу продажу – вони дозволяють виявити ефективність інвестиційної політики підприємства та її вплив на фінансове становище.

3.2. Правове врегулювання системи фінансових показників

Вважаємо врегулювання на державному рівні систем фінансових показників, що використовуються для цілей контролінгу недоречним, адже кожне підприємство характеризується своїми особливостями та повинне використовувати таку систему відносних коефіцієнтів та абсолютних показників, яка дозволятиме менеджменту приймати максимально ефективні рішення. У той же час окремі сфери економіки потребують особливого нагляду з боку держави, а тому для них закріплені відповідні системи показників, що дозволяють визначити рівень ризику вкладення коштів у ці установи – інвестиційні фонди, комерційні банки, торгівці цінними паперами, страхові компанії. У сфері регламентування фінансових показників для банківських установ ми пропонуємо доповнити вітчизняну систему тими, що наявні в угодах Базель ІІ та Базель ІІІ, зокрема показником левериджу та показником буфера збереження капіталу та контрциклічного буфера капіталу.

3.3. Порівняльна характеристика та фактори вибору найефективнішої системи фінансових показників

Щодо ефективності окремих систем фінансових показників, то основну увагу ми звернули на системи, що націлені на управління вартістю підприємства. У вітчизняних умовах такі системи показників не надто поширені, проте ринкове середовище вимагає використання відповідних технологій. Загалом ми розглянули переваги та недоліки різних систем та можемо вказати, що зарубіжні, у яких результуючим значенням виступають EVA, CFROI, MVА і т.д. є більш ефективними, ніж вітчизняні хоча б з тої точки зору, що дозволяють формувати розгалужене дерево фінансових індикаторів, що вказує на ефективність діяльності не лише підприємства, а й окремих структурних одиниць. Найбільш адекватної, на нашу думку, у вітчизняних умовах є система EVA, адже інші зарубіжні моделі вимагають використання даних фондового ринку, що в сучасних умовах є проблематичним.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.