Контролінг витрат на підприємстві Рік захисту: 2012

Кількість сторінок:66

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ

2.1 Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Для дослідження системи управління витратами на підприємстві ми обрали базу практики – департамент будівництва метрополітену у комунальному товаристві «Київський метрополітен». Загалом підприємство характеризується великим масштабом щоденних робіт, відповідальний за поточне управління – начальник. Підприємство надає транспортні послуги та активно розвивається. Тому дирекція будівництва постійно здійснює капітальний ремонт, будівництво нових тунелів, споруд, будівель. Аналіз фінансово-господарського становища відділу дозволив виявити, що протягом досліджуваного періоду його можна охарактеризувати як таке, що не здатне відповідати за своїми зобов’язаннями, не володіє достатнім обсягом власних фінансових ресурсів для того, щоб фінансувати оборотні активи,а обсяг основних засобів є незначним та постійно знижується. У той же час рівень фінансових ризиків є незначним, адже підприємство достатньо автономне у фінансовому значенні.

2.2 Аналіз обсягу, структури та рівня витрат на підприємстві

Загалом із зниженням обсягу виробничої діяльності обсяг операційних витрат у 2009 році також значно знизився, що свідчить про значну частку змінних витрат. Структурні зміни у їх структурі виробничих витрат призвели до скорочення частки матеріальних витрат та зростання частки заробітної плати виробничого персоналу, а також – зростання амортизаційних відрахувань на кожну одиницю здійснених робіт, що може вказувати на зниження ефективності використання основних засобів. Важливо, що обсяг адміністративних витрат також демонструє значне коливання – зниження у 2009 році та підвищення у 2010 році, проте порівнявши обсяг витрат із обсягом виробничої діяльності – все ж відносимо ці витрати до умовно-постійних.

2.3 Оцінка витрат за місцями виникнення і центрами відповідальності

Скорочення обсягу будівельних робіт призвело до прогнозованого зниження обсягу та частки виробничих витрат. Відповідно значно зросла частка витрат у сфері «управління», хоча обсяг цих витрат також скорочувався у 2009 році. Стабільною протягом усього періоду залишалася частка витрат на постачання продукції, контроль за якістю та охорону праці. У 2010 році із відновленням значних обсягів будівельних робіт частка витрат за усіма місцями виникнення повернулася до значення 2008 року. Констатуємо, що нарощення обсягу будівельних робіт призводить до підвищення ефективності витрат загалом, скорочується частка фінансування, що відволікається на допоміжні та управлінські процеси, а зростає частка фінансування, що спрямовується саме на виробничу діяльність відділу підприємства.

2.4 Управління і контроль за витратами за допомогою системи бюджетування

Підсумуємо, що для здійснення ефективного бюджетування необхідно розуміти, як діяльність підприємства впливатиме на обсяг постійних та змінних, прямих та непрямих витрат. Тому перш за все аналізуються ці показники, для того, щоб з’ясувати, яких значень ефективності повинне досягти підприємство чи структурний відділ, для досягнення беззбиткового рівня. Також визначення обсягу прямих та непрямих витрат є необхідним на етапів бюджетування обсягів реалізації продукції та визначення її ціни. Врахувавши усі ці аспекти аналітик переходить безпосередньо до планування обсягу витрат на підприємстві. Ми з’ясували, що така робота є ефективною – відхилення фактичних значень витрат від планових показників є незначним, а протягом 2009 – 2010 років спостерігається позитивна тенденція до економії витрат.

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

3.1 Підвищення ефективності управління витратами за допомогою CVP аналізу

Підсумуємо, що ми здійснили прогнозування структури робіт та послуг дирекції з будівництва та визначили найбільш очікувану у 2011 році. На основі цих даних ми виявили, що для забезпечення беззбиткової діяльності необхідно надати послуг капітального ремонту на суму 8460 тис.грн., будівельних послуг із зведення тунелів на суму 30250 тис.грн., будівельних послуг із зведення споруд та будівель на суму 29250 тис.грн. та будівельних послуг із зведення колії на суму 2960 тис.грн. Ці обсяги є значно нижчими, ніж реально надані послуги у 2010 році, що пов’язано із низькою часткою постійних витрат. Ми оцінили дві альтернативи – продовжувати використовувати основні засоби за договором оренди чи закупити необхідний обсяг будівельної техніки в повному обсязі. Ми з’ясували, що з точки зору управління витратами, за умови, що обсяг реалізації послуг та робіт залишатиметься стабільним, доцільно закупити будівельну техніку. Це дозволить збільшити додану вартість кінцевого результату діяльності на 9,32 %. Врахувавши обмежувальний фактор – обсяг людино-годин на надання послуг та попит на послуги відділу з боку підприємства «Київський метрополітен» ми з’ясували, що загалом найменш ефективним є надання послуг будівництва споруд та будівель. У той же час подальша оцінка альтернативного варіанту ліквідації цього напрямку діяльності дозволив виявити, що такий захід не є ефективним, адже в кінцевому результаті призводить до зменшення обсягу операційного прибутку.

3.2 Удосконалення системи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

Пропонуємо удосконалити інформаційну складову системи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції шляхом автоматизації такого процесу та оптимізації форм бюджетів. Перш за все необхідно реорганізувати службу бухгалтерії із створенням автоматизованих робочих місць і розподілити функції наступним чином – один бухгалтер займається первинним обліком, розподіляє витрати, здійснює оперативний контроль за показниками. Другий бухгалтер виконує функції фінансового контролера на підприємстві – використовує інструментарій CVP для розробки альтернативних варіантів здійснення витрат, здійснює контроль відповідальності фактичних значень показників плановим, здійснює формування управлінських звітів про витрати, готує узагальнену інформацію про витрати підрозділу у розрізі різних класифікаційних ознак тощо. Відповідно головний бухгалтер готує фінансову, податкову та управлінську звітність. Щодо основи автоматизації такого процесу – програмного продукту, то ми рекомендуємо використовувати готовий – корпоративну інформаційну систему «Галактика». Вона дозволяє групувати витрати як за місцями виникнення, так і за носіями витрат, центрами відповідальності тощо. Тобто є ефективною для обліку та контролю витрат. Також програма здійснює калькулювання собівартості послуг та робіт у автоматичному режимі. Тобто за цим напрямком спостерігатимемо скорочення робочого часу, що витрачається на управління витратами. Також ми запропонували удосконалити поточні форми бюджетів. У другому розділі ми виявили, що складається та доводить до виконання дирекції з будівництва єдиний загальний бюджет витрат, без зазначення цілей витрачання ресурсів та об’єктів. Тому ми пропонуємо складати бюджети за окремими об’єктами, тобто носіями витрат, що дозволить більш ефективно управляти обліком та розподілом витрат.

3.3 Управління і контроль за витратами на основі процесно-орієнтованого підходу та системи «таргет-костинг»

Ми розробили методику застосування таргет-костингу у структурному підрозділі дирекція будівництва та продемонстрували алгоритм її використання на основі конкретного замовлення. Методика наступна – спочатку аналітик, отримавши замовлення від вищого керівництва проводить дослідження цінових пропозицій на ринку . Найнижча ціна і є цільовою собівартістю – це основна відмінність між застосування таргет-костінгу у дирекції будівництва та на звичайному підприємстві. Справа в тому, що дирекція повинна задовольняти вимоги керівництва підприємства, а комунальне підприємство – діє не з метою отримання прибутку, а з метою задоволення потреб громади. Тому і прибуток не вираховується із цільовою собівартості. Дальше, так як дирекція з будівництва є лише структурним підрозділом підприємства – працівники дирекції визначають вимоги та критерії вищого керівництва до об’єкту будівництва. Цей етап також відрізняється від звичайного і пов'язаний з тим, що структурний підрозділ діє в інтересах комунального підприємства, а не зовнішнього замовника. Подальший процес – типовий. На основі визначних критеріїв відбувається розрахунок ваги кожної функції, а відповідно – обсяг витрат за окремою статтею. Отриманий розрахунок собівартості порівнюють із кошторисним і вносяться поправки з метою досягнення поставлених цілей.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 300 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.