Управління фінансовими ресурсами підприємства Рік захисту: 2013

Кількість сторінок: 167

Зміст: Скачати

Переваги купівлі готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Аналіз наукових підходів до трактування поняття фінансових ресурсів підприємств дозолив сформулювати власне визначення - це сукупність різних грошових фондів підприємств, що формуються та використовуються для вкладення у активи для проведення активної операційної, фінансової та інвестиційної діяльності з метою досягнення поставлених засновниками виробничих та фінансових цілей діяльності підприємства. Вони становлять основу фінансової системи суб’єкта господарювання, адже дозволяють формувати грошові фонди підприємства. Існують різні класифікації фінансових ресурсів. Наприклад, сюди відносяться ті, що, створені за рахунок власних та прирівняних до них засобів, мобілізовані на фінансовому ринку та ресурси, що поступають у порядку розподілу.

Важливим є поділ фінансових ресурсів підприємства на власні, позикові та залучені. Власні ресурси є основою розширеного відтворення, забезпечують постійне економічне зростання суб’єкта господарювання. Такий вид власних джерел фінансових ресурсів, як амортизаційні відрахування дозволяє частково проводити просте відтворення. Використання ж позикових коштів дозволяє збільшувати рентабельність власного капіталу, розширювати ринок збуту тощо. Говорячи про напрямки використання ресурсів, то вони можуть бути направлені на фінансування оборотного та основного капіталу суб’єкта господарювання.

Також ми розглянули механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві та дійшли висновку, що це система, яка направлена на організацію фінансових відносин, фондів грошових коштів і грошових потоків, а також для взаємозв’язку між майном підприємства (активами) та джерелами коштів (пасивами) з метою ефективного впливу на кінцеві результати, що встановлюються підприємством відповідно до вимог економічних законів, законодавчих і нормативних документів держави, положенні фінансової науки, а також професіоналізмом та досвідом працівників.

Щодо напрямків управління фінансовими ресурсами, то сюди відносяться формування активів підприємства, формування фінансової структури капіталу, управління оборотними активами, управління фінансовими ризиками, управління залученням позикових фінансових коштів, управління формуванням власних фінансових коштів, управління інвестиціями, управління необоротними активами, управління оборотними активами та формування фінансової структури капіталу. Кожен з цих процесів поділяється на ряд підпроцесів.

Практичні аспекти процесу управління фінансовими ресурсами підприємства ми вивчали на основі публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз». Воно зайняте у сфері сільського господарства. Щодо організаційної системи корпоративного управління підприємством, то вона є типовою як для акціонерного товариства і напрямок діяльності визначають загальні збори акціонерів. Поточне управління забезпечує голова правління, якому підпорядковуються помічник керівника, фінансовий директор, комерційний директор, директор з виробництва. Саме фінансовий директор відповідальний за політику формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві. Загалом компанія має розгалужену організаційну структуру та 44 підрозділи по всій території України.

Перш за все ми розглянули загальні показники фінансового розвитку та з’ясували, що протягом періоду 2009 – 2011 років ситуація на підприємстві нестабільна. З однієї сторони відновлюється рентабельність, що веде до підвищення обсягу власного капіталу, проте його частка у загальній структурі коштів залишається все ще низькою, що генерує високий рівень ризиків та призводить до зростання фінансових витрат. Імовірність банкрутства підприємства є низькою, а довгострокові перспективи є значними.

Щодо майнового стану підприємства, то воно є задовільним – відбувається інтенсивне оновлення основних засобів та заміщення обладнання, що характеризується моральним та фізичним зносом. Щодо ліквідності підприємства, то вона знаходиться у задовільних межах – підприємство здатне у 2011 році повністю відповідати за своїми зобов’язаннями.

Щодо власне аналізу фінансових ресурсів, то ми виявили, що за цим напрямком спостерігаються суперечливі тенденції. З однієї сторони проводиться постійна оптимізація джерел фінансування, проте з іншої – частину власного капіталу власники вивели із обороту підприємства. Це негативне явище в умовах значного обсягу непокритого збитку. Для виправлення ситуації необхідно проводити більш виважену фінансову політику.

Щодо напрямків використання фінансових ресурсів, то вони вкладаються як в оборотні, так і необоротні активи. Загалом обсяг активів, що формується підприємством зростає, сума незавершеного будівництва скорочується,а обсяг основних засобів підвищується. Сума оборотних активів залишається на приблизно однаковому рівні, що в умовах зростання обсягу виробництва та реалізації вказує на ефективне використання наявних фінансових ресурсів. Проблемними ланками є погіршення якості комерційних кредитів, наявність проблемної заборгованості, надмірний обсяг запасів товарів.

Щодо показників результативності діяльності підприємства, то загалом ситуація покращується. Так у 2010 році обсяг чистого прибутку зріс порівняно із попереднім роком, проте у 2011 році знизився на 98,2 % порівняно із попереднім роком. Зростає ефективність використання активів – зокрема їх оборотність. Показники рентабельності свідчать про необхідність вжиття додаткових заходів для цілей зниження періоду окупності. Щодо вартості капіталу, то загалом вона була на низькому рівні порівняно із загально ринковими показниками і становила 13,04 % на кінець 2011 року.

Для виправлення виявлених проблем ми запропонували здійснити заходи у відповідних сферах. Для того, щоб більш ефективно управляти дебіторською заборгованістю та дотримуватися рекомендацій ми обґрунтували комплексну політику управління комерційними кредитами. Перш за все ми поділили дебіторів та 6 груп та встановили ліміт кредитування та мінімальні вимоги щодо фінансового стану для кожної групи. 60 % комерційних кредитів повинні припадати на підприємства-дебітори з постійним оборотом і функціонуючим бізнесом, ще 25 % - на підприємства-дебітори, залежні від кредитора-продавця. Також 10 % коштів доцільно виділити на малі підприємства, а ще 5 % - на кредитування нових клієнтів. Націнка на товар за кожен день користування кредитом повинна становити 0,097 %, а у випадку прострочення пеня вдвічі вища - 0,194 %. Також ми розробили детальний порядок дій у випадку виникнення простроченої заборгованості.

Щодо управління товарами на складі, то враховуючи, що попит на товар підприємства відновлюється ми запропонували скорочувати період одного обороту до 50 днів. При обґрунтуванні такого періоду обороту ми врахували обмеження на період зберігання продукції та місткість складу. У той же час оптимальний розмір запасів – 356068 тис.грн. не може бути однаковим протягом усього року, адже спостерігається стійкий сезонний чинник. Тому для кожного місяця ми запропонували формувати інший обсяг запасів товарів – найбільший припадає на кінець весни – початок осені. Проте такий вплив сезонного чинника є негативним, а тому для згладжування – запропонували заходи стимулювання збуту. Зокрема, ми запропонували запровадити просту систему знижок – ціна на товар протягом періоду листопад-квітень буде на 3 % нижчою за поточну, а протягом періоду травень –жовтень – на 5 % вищою. Це забезпечить згладжування сезонного фактору.

У сфері формування фінансових ресурсів підприємства ми також запропонували відмовитися від банківських кредитів та інших дорогих зобов’язань, а активніше використовувати безоплатні джерела коштів. Загалом у цій сфері рекомендовано дотримуватися помірної стратегії – фінансувати за рахунок короткострокових зобов’язань всю суму змінних оборотних активів. Як результат сукупності усіх запропонованих заходів вдалося скоротити на 24,67 % суму коштів, що відволікається на фінансування запасів товарів. Збалансованість кредитної політики буде максимальною. Обрана модель формування фінансових ресурсів підприємства призведе до зростання обсягу власного капіталу та зниження суми короткострокових зобов’язань. Це у свою чергу призведе до підвищення рентабельності активів до 6,7 % та підвищення фінансової автономії - до 13,6 %.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 400 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.