Фінансові ресурси підприємства, їх розміщення та ефективність використанняРік захисту: 2014

Кількість сторінок: 122

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ І Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємств України

1.1.Сутність, склад та потенціал фінансових ресурсів підприємств

У роботі сформульоване власне визначення сутності фінансових ресурсів - це сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні, що поступають на підприємство за результатами операційної, інвестиційної та фінансової діяльності та використовуються за цими ж напрямками і здатні до зростання у вартості за умови ефективного управління ними. Виділяють власні, позикові та залучені фінансові ресурси. Загалом кількість класифікацій є значною, а тому кожна з них розглянута більш детально.

1.2. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств, процес управління та проблеми

Охарактеризовані особливості формування фінансових ресурсів підприємств, зокрема основними принципами такого процесу є принцип відповідності строку, принцип забезпечення постійної потреби в капіталі, принцип забезпечення залишку грошових коштів. В управлінні фінансовими ресурсами промислових підприємств можна виділити три рівні – стратегічний, тактичний та оперативний. Визначено основні елементи керуючої системи та керованої системи. Графічно відображено повний процес управління фінансовими ресурсами підприємства. Систематизована теоретична та наукова база управління фінансовими ресурсами підприємства, зокрема управлінець може використовувати системний підхід, стратегічний менеджмент, концепцію фінансової безпеки, бюджетування та внутрішній аудит тощо.

1.3.Напрямки використання фінансових ресурсів підприємств

Вказано на сутність процесу використання фінансових ресурсів. Цей процес призводить до формування необоротних та оборотних активів, а також інших видів активів підприємства. Напрямками використання фінансових ресурсів підприємством є здійснення фінансової, операції та інвестиційної діяльності.

Розділ ІІ Аналіз формування фінансових ресурсів та особливості використання їх на підприємстві АСК "Укррічфлот"

2.1. Загальна фінансово-господарська характеристика підприємства та оцінка його фінансового стану

АСК "Укррічфлот" є сучасним підприємством, що займається транспортними та пасажирськими перевезеннями. Ситуація на ринку є складною, а конкурентне середовище насичене. У той же час підприємство активно проводить інвестиційну діяльність та оновлює транспортні засоби. Щодо фінансової ситуації, то загалом вона є задовільною – більша частина активів фінансується за рахунок власного капіталу, а в поточному році підприємство може швидко розрахуватися за своїми зобов’язаннями. У той же час спостерігається ряд негативних тенденцій, а тому важливо вивчити їх більш детально.

2.2. Аналіз джерел формування та розміщення фінансових ресурсів АСК "Укррічфлот"

Ми виявили проблеми у сфері формування та використання фінансових ресурсів. Щодо формування, то стабільне зростання позикових фінансових ресурсів призводить до підвищення фінансових витрат та рівня фінансових ризиків. Для виправлення ситуації вкрай важливо відновити рентабельність – обсяг непокритого збитку зростає. Щодо використання фінансових ресурсів, то ми виявили суперечливі тенденції. Загалом резервом підвищення ефективності цього процесу є скорочення простроченої дебіторської заборгованості, зниження обсягу позавиробничих активів, створення нормативів формування резервів запасів сировини та матеріалів, що залежатимуть від обсягу виробництва та реалізації тощо.

2.3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства

По-перше, обсяг власного капіталу постійно знижується, що призводить до необхідності залучати короткострокові позикові ресурси. Це веде до нарощення обсягу фінансових витрат. Це явище не має загрозливих масштабів, проте тривала тенденція до нарощення нерозподіленого збитку вказує на необхідність запропонувати оптимізаційний захід у цій сфері. По-друге, частка необоротних активів скорочується, що вказує на зниження виробничого потенціалу підприємства. По-третє, підприємство втрачає свій потенціал, як великої материнської компанії – сума фінансових інвестицій у інші суб’єкти господарювання скорочується. По-четверте, в умовах скорочення обсягу виробництва та реалізації продукції та послуг накопичення незавершеного виробництва, виробничих запасів, готової продукції вказує на неефективне управління запасами.

Розділ ІІІ Напрями оптимізації системи формування та використання фінансових ресурсів АСК "Укррічфлот"

3.1. Прогнозна модель формування та використання фінансових ресурсів та їх оптимізація

Аналіз показника фінансового левериджу(див.табл.3.3) дозволив виявити неефективність подальшого залучення позикових фінансових ресурсів, а тому основні оптимізаційні заходи стосувалися шляхів відновлення приросту власного капіталу підприємства. У цій сфері було оптимізовано витрати, зокрема адміністративні – запропоновано встановити чітку залежність між обсягом фінансового стимулювання управлінського персоналу та виручкою підприємства. Також запропоновано активізувати збутову діяльність. Щодо сфери управління фінансовими ресурсами, то тут ми запропонували оптимізувати обсяг запасів, що знизить потребу у коштах для їх фінансування.

3.2. Удосконалення системи регулювання джерел формування та використання фінансових ресурсів АСК "Укррічфлот"

Рекомендовано змінити структуру позикових фінансових ресурсів АСК "Укррічфлот". Вартість довгострокових кредитів банків є найвищою, а тому доцільно звести їх обсяг до нуля. На 40 % від їх суми доцільно залучити короткострокові кредити банків, а на 60 – комерційні кредити. Як результат середньозважена вартість капіталу знизиться з 8,47 % у 2011 році до 8,31 % у 2013.

3.3. Світовий досвід формування та використання фінансових ресурсів підприємства та можливість його використання в Україні

При вивченні зарубіжного досвіду формування фінансових ресурсів ми виявили такий механізм, як публічне розміщення цінних паперів – це перша пропозиція про продаж емісійних цінних паперів певного емітента, адресована необмеженому колу осіб і здійснювана в процесі випуску цінних паперів шляхом відкритої підписки (первинне публічне розміщення) на торгах фондових бірж і інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів. Цей процес характеризується як позитивними, так і негативними сторонами, що необхідно враховувати при здійсненні процедури ІРО. Процедура проведення ІРО складається з таких етапів, як прийняття рішення про вихід на біржу, реорганізація, проведення аудиту, підготовка проспекту емісії, формування синдикату, реєстрація випуску та власне проведення торгів. Ми продемонстрували, що механізм ІРО може відновити платоспроможність підприємства, збільшити обсяг власного капіталу, скоротити фінансові витрати, забезпечити приріст чистого доходу та за рахунок підвищення довіри до підприємства – забезпечити ширший доступ до позикових ресурсів. За умови, що ефективність використання капіталу залишається на попередньому рівні, обсяг чистого доходу зростає з 435 846 тис.грн. до 468 130 тис.грн. Тобто сукупність пропонованих заходів є ефективною.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна:500 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.