Капітал  підприємства  та джерела його формування Рік захисту: 2012

Кількість сторінок:100

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємства

1.1 Економічна сутність капіталу підприємства та його значення в діяльності підприємства

Розглянувши різні підходи науковців, ми виявили, що капітал є поняттям багатогранним. Загалом – це фінансово-економічні ресурси підприємства, що використовуються для фінансування як матеріальних, так і не матеріальних активів (інформаційні, основні засоби, запаси товарів тощо) з метою постійного збільшення вартості капіталу. Існує надзвичайно велика кількість класифікаційних ознак капіталу, проте загалом їх можна розділити на три основні групи – за джерелами залучення, за формами залучення та за характером використання. Найкраще, на нашу думку, можна підкреслити роль капіталу для підприємства на прикладі видів капіталу в залежності від використання у виробничому процесі – оборотний та основний. Капітал використовується власне для фінансування ефективної діяльності підприємства, що й забезпечує постійне розширене відтворення останнього, а це у свою чергу забезпечує зростання вартості капіталу.

1.2 Особливості формування капіталу акціонерних товариств

Формування капіталу акціонерного товариства відрізняється від тотожного процесу на підприємствах іншого організаційно-правового типу лише у частині формування власного капіталу. Так у акціонерному товаристві весь капітал суб’єкта господарювання ділиться на акції, мінімальний розмір статутного капіталу становить 1250 мінімальних заробітних плат. Вітчизняне законодавство чітко регламентує процес збільшення обсягу власного капіталу підприємства та його зменшення. Що ж до формування позикового капіталу у акціонерному товаристві, то цей процес є типовим і відбувається за рахунок залучення банківських кредитів та кредитів небанківських фінансових установ, комерційних кредитів, у формі емісії цінних паперів, у формі одержаних послуг тощо. Власний та позиковий капітал характеризуються своїми як позитивними, так і негативними якостями, а тому при формуванні фінансової структури капіталу необхідно підходити індивідуально до потреб конкретного акціонерного товариства.

1.3 Зарубіжний досвід управління капіталом підприємств

Щодо методичних особливостей управління підприємством у зарубіжних підприємствах, то тут ми звернули увагу на вартісно-орієнтоване управління – процес, ціль якого є власне збільшення вартості капіталу. Тут ми рекомендуємо українським суб’єктам господарюванням використовувати такі фінансові показники, як EVA, MVA, SVA, DCF тощо, що дозволяють не лише відслідковувати зміну вартості підприємства, а й формувати систему фінансових індикаторів, що забезпечать максимально швидке досягнення поставлених цілей приросту вартості капіталу. Перелічені аспекти управління капіталом можна назвати зарубіжним досвідом лише умовно – вітчизняні підприємства також здійснюють первинне розміщення акцій, використовують інструменти хеджування ризиків та використовують вартісно-орієнтоване управління підприємством. Проте якщо в Україні така практика не поширена, то в зарубіжній практиці – ці інструменти є важливими у щоденній практиці для будь-якого підприємства.

Розділ 2. Аналіз формування капіталу ПАТ Завод "Маяк"

2.1 Характеристика основних показників діяльності ПАТ Завод "Маяк"

Ми дійшли висновку, що публічне акціонерне товариство «Завод «Маяк» характеризується хорошим економічним станом та проводить збалансовану фінансову політику. Відбувається активне оновлення основних засобів на підприємстві, оборотність активів підвищується. У той же час рентабельність залишається надзвичайно низькою, що, на нашу думку, пояснюється тим, що держава, як власник підприємства зацікавлена не лише в отриманні прибутку, а й задоволенні соціально-економічних запитів працівників підприємства. Щодо рівня основних поточних та довгострокових фінансових ризиків, то вони знаходяться на прийнятному рівні – товариство здатне повністю відповідати за своїми зобов’язаннями та фінансувати 91 % своєї діяльності за рахунок власних коштів.

2.2 Аналіз та оцінка формування власного капіталу ПАТ Завод "Маяк"

Ми дійшли висновку, що підприємство тяжіє до мінімізації фінансових ризиків, що проявляється у переважаючій ролі власного капіталу у структурі капіталу товариства. Його основу складають статутний та інший додатковий капітал. В той же час відносні показники свідчать про низький захист власного капіталу та високі ризики – для того, щоб виправити ситуацію необхідно щорічно здійснювати відрахування у резервний фонд. Негативною тенденцією є також надзвичайно низька рентабельність власного капіталу, яка становить 0,2 %. Відповідно основним фактором росту благополуччя підприємства виступає не отриманий чистий прибуток, а докапіталізація підприємства силами акціонера, тобто держави.

2.3 Аналіз та оцінка формування позикового капіталу ПАТ Завод "Маяк"

Ми дійшли висновку, що політика формування оборотних активів та залучення короткострокових ресурсів не генерує фінансових ризиків, а складання платіжного календаря, як засобу планування розрахунків, дозволить вчасно відповідати за поточними зобов’язаннями. Аналіз дозволив виявити, що основу фінансових ресурсів становлять саме комерційні кредити, які отримує завод від постачальників товарів, робіт та послуг. Довгострокові фінансові ресурси практично не використовувалися.

2.4 Оцінка вартості управління капіталу підприємства різними методами

Незважаючи на низьку вартість капіталу підприємства, у цій сфері існує резерв здійснення оптимізаційних заходів для цілей зниження фінансових витрат. Загалом вартість капіталу підприємства є незначною, що пов’язано із практично безоплатним використання власного капіталу підприємства та порівняно незначною часткою дорогих джерел позикових коштів. На основі даних таблиці 2.11 можемо вказати на оптимальні джерела фінансування:

- використання власного капіталу є доцільним, адже його вартість незначна і становить 0,2 %. Для нарощення обсягу цього пасиву необхідно скорочувати обсяг непокритого збитку та нарощувати власні кошти для фінансування;

- найбільша вартість використання кредиторської заборгованості, а тому пропонуємо підприємству негайно розплачуватися за отримані поставки та не користуватися комерційним кредитом;

Висновки до 2 розділу

Розділ 3. Шляхи оптимізації структури капіталу ПАТ Завод "Маяк"

3.1 Вдосконалення системи формування капіталу

Для підвищення обсягу власних джерел фінансування підприємства нами було запропоновано реалізувати партнерську Інтернет-програму "Вигідна співпраця". Суть її зводиться до того, що партнери отримуватимуть стабільну плату у обсязі 5 % від вартості товару за кожну реалізацію продукції підприємства. Для цього ПАТ "Завод "Маяк" потрібно лише створити власну Інтернет-сторінку та запропонувати потенційним партнерами розроблену нами програму.

3.2 Формування цільової структури капіталу

Згідно даних другого розділу у публічного акціонерного товариства "Завод "Маяк" відсутні проблеми з фінансовою стійкістю. Проте важливо розробити напрямки потенційних дій на випадок погіршення ринкової ситуації, зміни пріоритетів та побажань покупців, погіршення внутрішньої фінансової ситуації на підприємстві. При виникненні загрозливих ситуацій доцільно скористатися таким інструментом, як факторинг, що дозволить різко скоротити обсяг дебіторської заборгованості, тобто суми коштів, що вилучені з обігу клієнтами підприємства та збільшити обсяг грошових коштів та їх еквівалентів. Це забезпечить високу фінансову стійкість, адже відсутня необхідність залучення додаткових позикових коштів і в той же час – це забезпечить приріст обсягу реалізації продукції.

3.3 Підвищення ефективності управління капіталу підприємства

Отже, одночасне використання факторингу для цілей зменшення обсягу дебіторської заборгованості та оптимізація структури позикового капіталу та обов’язкове реформування самої системи формування капіталу на ПАТ «Завод «Маяк» дозволять підвищити ефективність використання активів на 1,49 % та значно скоротити фінансові витрати підприємства у наступному році. Окрім цього буде забезпечена висока фінансова незалежність підприємства.

Висновки до 3 розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.