Дослідження фінансового стану підприємства Рік захисту: 2013

Кількість сторінок: 126

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1.Теоретичні аспекти дослідження фінансового стану підприємства

1.1Сутність фінансового стану підприємства та фактори, що впливають на його формування

Аналіз думок та підходів вітчизняних науковців дозволив визначити, що фінансовий стан підприємства – це така сукупність оцінок різних аспектів фінансової та виробничої роботи на підприємстві, що дозволяє виявити як поточне становище суб’єкта господарювання у ринковому середовищі, так і сукупність перспектив та можливостей подальшого розвитку для цілей максимізації рентабельності чи досягнення інших цілей, що обрані власниками та вищим керівництвом. Елементами фінансового стану є ліквідність, фінансова стійкість, рентабельність, платоспроможність, кредитоспроможність та інші. Щодо факторів, то сюди відносяться як внутрішні, так і зовнішні чинники. До екзогенних відносяться економічні, соціальні, демографічні, фінансові тощо. До ендогенних відносяться рівень технології, якість активів та інші.

1.2.Методичні основи аналізу фінансового стану підприємства

Визначено, що існує значний арсенал методів для аналізу фінансового стану підприємства. Найвагомішим є метод абсолютних та відносних показників, як найбільш наглядний та повний спосіб отримання інформації про об’єкт. Також доцільно використовувати такі методи як метод наглядного відображення, елімінування, горизонтального та вертикального аналізу, групування, приведення показників до порівняльного вигляду та інші.

1.3.Роль оцінки фінансового стану у відтворювальному процесі на підприємстві

Щодо ролі оцінки фінансового аналізу у відтворювальному процесі на підприємстві, то вона є вкрай важливою. Результатом аналізу є отримання повної картини про фінансовий стан підприємства, слабкі місця, резерви підвищення результативності. Використання цієї інформації вищим керівництвом та власниками може забезпечити активне розширене відтворення підприємства. Також процес має важливий результат при взаємодії з позичальниками – фінансовий аналіз стану партнерів дозволяє уникнути великих втрат у зв’язку з банкрутством останніх.

2.Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»

2.1.Загальна характеристика підприємства та результатів його фінансово-господарської діяльності

Протягом досліджуваного періоду підприємство характеризується задовільним фінансовим станом – воно здатне генерувати прибуток, проте протягом останнього року залишалося на беззбитковому рівні. Позитивним є інтенсифікація використання активів та наявних фінансових ресурсів. Організаційна виробнича структура дозволяє ефективно виконувати основні завдання підприємства. Кількість персоналу залишалося приблизно на однаковому рівні - в межах 1600 - 1700 осіб.

2.2.Оцінка фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства

Досліджуване підприємство мало проблеми із фінансовою стійкістю. Суб'єктом господарювання може стати банкрутом у найближчій перспективі у випадку реалізації негативних ризиків, адже залежність від позикових коштів надмірна. Проте ефективне управління витратами дозволяє підприємству формувати високий запас економічної безпеки. Щодо ліквідності, то на кінець досліджуваного періоду товариство здатне відповідати за своїми зобов’язаннями.

2.3. Дебіторська та кредиторська заборгованість та їх вплив на фінансовий стан підприємства

Загалом фінансова автономія підприємства була вкрай низькою і воно було здатним профінансувати власну діяльність лише на 8 %. Також обсяг власного капіталу не дозволяв формувати власні обігові кошти – весь обсяг відволікали необоротні активи на своє фінансування. Також підприємству доводилося залучати додаткові фінансові ресурси для цілей фінансування своїх запасів. Щодо ліквідності, то як ми вказували, вона була проблематичною – лише у 2011 році підприємство «Компанія «Райз» було здатним відповідати за своїми зобов’язаннями протягом поточного року. У 2009 – 2010 роках підприємство характеризується низькою платоспроможністю. Так воно не здатне погасити свої боргові зобов’язання.

3.Шляхи покращення фінансового стану підприємства

3.1. Напрямки зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Ми запропонували випустити додатково 788 833 964 штуки акцій на Варшавській фондовій біржі, що дозволить додатково залучити 630936, 5 тис.грн. Вивчивши досвід вітчизняних підприємств сфери сільського господарства ми визначили, що це є можливим. Це призведе до збільшення фінансової автономії до 25 %, що значно більше, порівняно із поточними 6,9 %. Ми запропонували дотримуватися агресивної моделі фінансування активів, яка проте забезпечить підвищення ліквідності досліджуваного підприємства – до 1,49.

3.2. Використання елементів маркетингу для збільшення реалізації послуг та прибутковості.

Ми запропонували провести декілька маркетингових заходів для цілей стимулювання збуту підприємства «Райз». Акція «Дешева позиція» спрямована на збільшення приросту клієнтів, що звертаються до компанії. Суть заходу полягає у встановленні знижки на певний товар і покупці, що цікавитимуться цим видом товару, будуть купляти інші види продукції та товарів підприємства. Другий захід полягає у поєднанні переваг короткострокового кредитування та продажу продукції, яка може бути віднесена до оборотних активів. Клієнт має змогу оформити у комерційному банку угоду короткострокового кредитування, де компанія «Райз» виступає поручителем. Клієнт в такому випадку має змогу поповнити обігові кошти та знайти додаткові джерела фінансування, а досліджуване підприємство – забезпечити приріст обсягу реалізованої продукції. Також запропоновані і інші заходи підвищення обсягу збуту та забезпечення вищого показника прибутковості.

3.3. Рекомендації щодо впровадження комплексного фінансового контролю з метою забезпечення оптимізації фінансового стану

Для забезпечення комплексного фінансового контролю ми запропонували ввести службу внутрішнього аудиту, який забезпечує контроль за правильністю складання фінансової звітності, діяльністю структурних підрозділів, оперативний контроль основних видів діяльності тощо. Особливою проблемною ланкою є значний обсяг простроченої дебіторської заборгованості. Для цілей оптимізації кредитної політики ми розробили систему градації покупців в залежності від їх надійності та запропонували різні умови співпраці. Роль внутрішнього аудиту полягає у постійному контролі за статусом покупця, моніторингу фактичного обсягу наданих комерційних кредитів та запланованих граничних значень тощо.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.