Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Пояснення суті показника співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Цей показник характеризує якість політики комерційного кредитування компанії. Показник враховує вплив кредиторської та дебіторської заборгованості на ліквідність і платоспроможність. Збалансованість грошових потоків у процесі розрахунків з постачальниками і покупцями позитивно впливає на фінансовий стан компанії.

Нормативне значення показника співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості:

Зазвичай оптимальним значенням показника є значення, яке приблизно дорівнює одиниці. У такому випадку компанія може кредитувати своїх покупців за рахунок постачальників. Це означає, що власний капітал не відволікається на кредитування клієнтів, і ці кошти можуть бути спрямовані на інтенсифікацію діяльності компанії. Більш високий показник говорить про те, що компанія залучає більше коштів від кредиторів, ніж надає дебіторам. Це може бути ознакою кризи ліквідності. Неможливість погасити свої зобов'язання вчасно веде до погіршення відносин з постачальниками. У майбутньому останні будуть враховувати ризик несвоєчасного отримання коштів у ціні продукції, що призведе до підвищення собівартості.

Значення нижче нормативного може бути ознакою неефективної політики комерційного кредитування і, як результат, дебітори заборгували компанії більше коштів, ніж компанія отримала від постачальників.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативних меж

Якщо несвоєчасний розрахунок з кредиторами відбувається постійно, то це свідчить про низьку якість фінансового менеджменту. Для вирішення проблеми необхідно використовувати бюджетування, складати платіжний календар, використовувати інші прийоми, які дозволять контролювати рух вхідних і вихідних грошових потоків.

Якщо значення показника нижче одиниці, то необхідно попрацювати над політикою товарного (комерційного) кредитування клієнтів. У процесі комерційного (товарного) кредитування варто враховувати історію співпраці з клієнтом, його фінансове положення (в межах доступних даних), ринкову ситуацію в його сегменті. Також необхідно скласти шаблон договору комерційного кредитування й обумовити в ньому терміни погашення заборгованості за поставленими товарами і послугами, штраф за порушення термінів, порядок досудового вирішення питань і т.д.

Формула розрахунку показника співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості:

Поточна кредиторська заборгованість за товари і послуги / Поточна дебіторська заборгованість за товари та послуги

Приклад розрахунку показника:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис.грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019
Активи
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Виробничі запаси 105 77
Дебіторська заборгованість за товари та послуги 15 74
Грошові кошти та грошові еквіваленти 4 6
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ II 124 157
V. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позикові кошти 100 100
Кредиторська заборгованість за товари та послуги 111 95
Інші короткострокові зобов'язання 31 41
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ V 242 236

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості (2020 р.) = 111/15 = 7,4

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості (2019 р.) = 95/74 = 1,28

Отримані дані показують, що в 2019 р. політика комерційного кредитування була більш-менш збалансованою. Однак в 2020 р ситуація погіршилася і на кожну гривню дебіторської заборгованості за отримані товари та послуги припадає 7,4 гривні кредиторської заборгованості. З урахуванням низького показника поточної ліквідності таке значення співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості говорить про кризу ліквідності компанії. Це може мати тривалі негативні наслідки, тому необхідно вирішити проблему якомога швидше. Причиною є занадто великий розмір запасів і недостатній розмір грошових коштів та їх еквівалентів. Для вирішення проблеми необхідно удосконалити поточну політику формування виробничих запасів у компанії.