Відносні показники ліквідності і платоспроможності

Термін "ліквідність" позначає швидкість, з якою актив може бути конвертований в гроші без відчутної втрати вартості. Деякі активи, наприклад, дебіторська заборгованість, зазвичай, може бути легко конвертована в гроші при незначному дисконті. Інші активи, наприклад, будівлі, можуть бути переведені в грошову форму тільки за умови значних знижок. Тому вважається, що дебіторська заборгованість є більш ліквідним активом, ніж будівля. За інших рівних компанія з більш ліквідними активами зможе більш легко відповісти за своїми терміновими зобов'язаннями, ніж компанія з меншою часткою ліквідних активів.

Розуміння здатності підприємства відповідати за поточними зобов'язаннями є важливою для всіх користувачів фінансової звітності. Якщо підприємство не може підтримувати короткострокову платоспроможність, воно не буде в змозі підтримувати довгострокову здатність платити за боргами, також не буде в змозі задовольнити вимоги своїх акціонерів. Навіть якщо рентабельність є високою, компанія може виявитися банкрутом за умови, що короткострокові зобов'язання перед кредиторами не будуть погашені.

Поточні зобов'язання та оборотні активи є взаємопов'язаними. Зазвичай, короткострокові зобов'язання погашаються за рахунок грошових коштів, які згенеровані оборотними активами.

Рентабельність підприємства не є індикатором здатності компанії відповідати за зобов'язаннями. Навіть якщо рентабельність компанії є високою, у неї може бути недостатньо вільних грошових коштів для того, щоб відповісти за найбільш терміновими зобов'язаннями. Компанія з від’ємною рентабельністю часто все ще може зберігати платоспроможність.

Сутність відносних показників ліквідності

Вони вказують на збалансованість поточних зобов’язань та оборотних активів підприємства та свідчать про рівень ризику наявності розривів у платіжному календарі. Значення цих коефіцієнтів, що знаходиться в межах нормативних значень, свідчать про збалансованість структури капіталу, здатність суб’єкта господарювання відповідати за своїми короткостроковими зобов’язаннями, тобто вчасно погашати наявні борги та правильно організовувати готівкові та безготівкові розрахунки підприємства. Цей процес базується на перетворенні оборотних активів у грошові засоби для подальшого спрямування на розрахункові рахунки постачальників, зарплатні рахунки персоналу, у бюджетні фонди тощо.

Методика розрахунку відносних показників ліквідності

Показник покриття визначається як відношення оборотних активів до короткострокових зобов’язань. Тобто формула має наступний вигляд:

Показник покриття =

рядок 260 активу балансу
рядок 620 пасиву балансу (форма звітності "м" та "мс")

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Показник покриття =

рядок 1195 активу балансу
рядок 1695 пасиву балансу

Показник швидкої ліквідності може розраховуватися як відношення суми оборотних активів без урахування запасів до поточних зобов’язань:

- стандартна звітність:

Показник швидкої ліквідності =

сума рядків (150+160+…+250) активу балансу
рядок 620 пасиву балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Показник швидкої ліквідності =

сума рядків (1120 +1125 +1135+1130+1140+1145+1155+1160+1165+1190) активу балансу
рядок 1695 пасиву балансу

Для суб'єктів малого підприємництва України форма звітності "м": Показник швидкої ліквідності =

(ряд.260-100-110-130) активу балансу
рядок 620 пасиву балансу

Для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності "мс": Показник швидкої ліквідності =

(ряд.230+240) активу балансу
ряд.620 пасиву балансу

Показник абсолютної ліквідності є співвідношення грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій до короткострокових зобов’язань

Показник абсолютної ліквідності =

сума рядків (220+230+240) активу балансу
рядок 620 пасиву балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Показник абсолютної ліквідності =

сума рядків (1160+1165) активу балансу
рядок 1695 пасиву балансу

Для суб'єктів малого підприємництва з формою звітності "м":

Показник абсолютної ліквідності =

сума рядків (220+230+240) активу балансу
рядок 620 пасиву балансу

Для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності "мс":

Показник абсолютної ліквідності =

сума рядків (230+240) активу балансу
рядок 620 пасиву балансу

Показник співвідношення поточної дебіторської та кредиторської заборгованості визначається як співвідношення суми усієї дебіторської заборгованості до суми усієї кредиторської заборгованості. Тобто:

Показник відношення деб. та кредитор. заборгованості =

сума рядків (150+160+170+180+190+200+210) активу балансу
сума рядків (520+530+540+550+560+570+580+590+ 600) пасиву балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Показник відношення деб. та кредитор. заборгованості =

сума рядків (1120+1125+1135+1130+1140+1145+1155) активу балансу
сума рядків (1605+1615+1635+1620+1650+1630+1640+ 1645) пасиву балансу

Розуміння результатів розрахунку відносних показників ліквідності

Високе значення показників є негативним, адже свідчить надмірне відволікання ресурсів підприємства на формування грошових коштів, що призводить до неефективного використання наявних фінансових ресурсів. Адже за умов нормальної економічної ситуації та середньої очікуваної рентабельності підприємства ефективніше вкладати вільні грошові ресурси у власну діяльність, ніж формувати вклади на депозитних рахунках (строкових та до запитання).

Низьке значення показників ліквідності є негативним, адже свідчить про проблеми із здатністю відповідати за своїми короткостроковими зобов’язаннями. Це знижує довіру контрагентів та партнерів до підприємства, що негативно впливає на вартість залучення позикових ресурсів – банківських та комерційних кредитів, веде до підвищення ризику вирішення проблем у судовому порядку тощо.

Важливо зазначити, що нормативні значення показників ліквідності є досить умовними та значною мірою залежать від сфери діяльності підприємства, фактору сезонності, типових договорів співпраці з постачальниками товарів, робіт та послуг, сукупності інших факторів. Загалом нормативними є наступні:

- для показника покриття нормативним вважається значення вище 1. Воно показує обсяг оборотних активів, що припадає на одиницю короткострокових зобов’язань.

- для показника швидкої ліквідності – 0,6-0,8. Воно показує обсяг середньо- та високоліквідних оборотних активів, що припадає на одиницю короткострокових зобов’язань.

- для показника абсолютної ліквідності – 0,1. Воно показує обсяг та високоліквідних оборотних активів, що припадає на одиницю короткострокових зобов’язань.

- значення показника співвідношення поточної дебіторської та кредиторської заборгованості свідчить про здатність розрахуватися з постачальниками, працівниками та іншими кредиторами за рахунок дебіторів в межах досліджуваного року. Рекомендоване значення показника = 1. У випадку, якщо воно більше одиниці, слід говорити про значне відволікання фінансових ресурсів підприємства дебіторами, що знижує здатність відповідати за своїми короткостроковими зобов'язаннями. У випадку якщо показник менший одиниці – підприємство здатне фінансувати дебіторську заборгованість та частину інших активів за рахунок кредиторської заборгованості. Надання однозначної оцінки значенню показника є можливим лише працівником підприємства, адже, наприклад, його високе значення може бути свідченням реалізації чіткої стратегії та свідчить про агресивну маркетингову політику та активне комерційне кредитування покупців для цілей розширення ринку збуту.

Як результат розрахунку відносних показників ліквідності – аналітик отримує уявлення про надійність підприємства, рівень поточних фінансових ризиків та ризиків втрати ліквідності, ефективність фінансової політики у короткостроковій перспективі.