Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації, ресурсовіддача)

Пояснення суті показника оборотності активів

Оборотність активів (англомовний аналог - Total Asset Turnover) - показник ділової активності, який демонструє ефективність використання активів компанії. Коефіцієнт є співвідношенням між виручкою і середньорічною сумою активів. Значення показника говорить про те, скільки товарів і послуг продано за досліджуваний період на кожну гривню використаних активів.

Нормативне значення оборотності активів:

Нормативне значення показника залежить від сфери, в якій діє компанія. Для того, щоб сформулювати висновки про достатню або недостатню оборотність активів, необхідно зробити наступне. По-перше, варто розглянути показник в динаміці. Позитивною тенденцією є збільшення значення коефіцієнта протягом періоду дослідження. По-друге, доцільно порівняти значення показника зі значеннями прямих конкурентів. Більш високе значення буде говорити про те, що компанія ефективніше використовує свої обмежені ресурси.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативних меж

Якщо показник недостатньо високий, то необхідно працювати в напрямку оптимізації суми активів. Для цього можна продати частину незавантажених необоротних активів (якщо збільшення завантаженості не планується), знизити суму запасів (якщо їх обсяг надмірний), вжити заходів по поверненню дебіторської заборгованості і т.д. Заходи по збільшенню виручки компанії також позитивно впливають на оборотність активів.

Формула розрахунку оборотності активів:

Оборотність активів (за рік) = Виручка (Чистий дохід) / Середньорічний обсяг активів (1)

Тут варто відзначити наступне. Для того, щоб отримати максимально точне значення показника, необхідно мати доступ до внутрішніх даних компанії. Справа в тому, що середньорічна сума активів розраховується як сума активів на кінець робочого дня розділена на кількість робочих днів. Якщо ці дані відсутні, то можна взяти дані про вартість активів на кінець місяця і розділити на дванадцять. Якщо в аналітика є тільки річні дані фінансової звітності, то для визначення середньорічного обсягу активів розраховується сума активів на початок року і на кінець року, і цей показник ділиться на два.

Формула розрахунку середньорічної суми активів:

Середньорічний обсяг активів (найбільш точний спосіб) = Сума обсягів активів на кінець кожного робочого дня / Кількість робочих днів (2)

Середньорічний обсяг активів (при наявності тільки щомісячних даних) = Сума обсягів активів на кінець кожного місяця / 12 (3)

Середньорічний обсяг активів (при наявності тільки річних даних) = (Обсяг активів на початок року + обсяг активів на кінець року) / 2 (4)

Приклад розрахунку оборотності активів:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022 На 31 12 2021
Активи
I. Необоротні активи
Разом по розділу I 150 151 143
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу II 211 271 266
Баланс 361 422 409

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2023 На 31 12 2022
Виручка 814 713

Оборотність активів (2023 р.) = 814 / (361/2 + 422/2) = 2,08

Оборотність активів (2022 р.) = 713 / (422/2 + 409/2) = 1,72

Дані показують, що ефективність використання активів компанії «Веб-Інновація-плюс» підвищується. Якщо в 2022 р на кожну гривню залучених коштів було надано послуг на суму 1,72 гривень, то в 2023 р - вже 2,08. Для подальшого підвищення показника можна продати частину невикористовуваних активів, наприклад, один з двох принтерів, так як перший принтер завантажений не більше ніж на 4% протягом робочого часу (за результатами дослідження резервів підвищення ефективності роботи компанії).