Показники майнового стану

Існує значна кількість класифікаційних ознак майна. За участю в операційному процесі виділяють товарне майно, розрахунково-грошове майно, виробниче тощо. Вартість товарного майна розраховується як сума запасів готової продукції підприємства та товарів, тобто:

Вартість товарного майна =

рядок 130 активу балансу + рядок 140 активу балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Вартість товарного майна =

рядок 1103 активу балансу + рядок 1104 активу балансу

Вартість розрахунково-грошового майна є сумою дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів, інших активів:

Вартість розрахунково-грошового майна =

рядок 150 активу балансу + рядок 160 активу балансу +
+ рядок 170 активу балансу + рядок 180 активу балансу +
+ рядок 190 активу балансу + рядок 200 активу балансу +
+ рядок 210 активу балансу + рядок 220 активу балансу +
+ рядок 230 активу балансу + рядок 240 активу балансу +
+ рядок 250 активу балансу + рядок 50 активу балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Вартість розрахунково-грошового майна =

рядок 1120 активу балансу + рядок 1125 активу балансу + рядок 1135 активу балансу +
+ рядок 1130 активу балансу + рядок 1140 активу балансу + рядок 1145 активу балансу +
+ рядок 1155 активу балансу + рядок 1160 активу балансу + рядок 1165 активу балансу +
+ рядок 1190 активу балансу + рядок 1040 активу балансу

Вартість виробничого майна дорівнює сумі усього майна, що приймає або прийматиме участь у виробничому процесі.

Загалом при аналізі майна у розрізі окремих елементів доцільно застосовувати горизонтальний аналіз та вертикальний аналіз.

Сутність відносних показників майнового стану

Ця група показників вказує на стан та ефективність формування майна підприємства, в основному виробничих активів. Дозволяє оцінити передбачуваність та послідовність політики управління основними засобами, іншими активами підприємства.

Розрахунок показників майнового стану суб'єкта господарювання

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах визначається як відношення оборотних виробничих активів до оборотних активів загалом. Тобто формула має наступний вигляд:

Чоб.в.ф. =

(рядок 100 активу балансу + рядок 120 активу балансу + рядок 270 активу балансу)
(рядок 260 активу балансу + рядок 270 активу балансу)

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Чоб.в.ф. =

(рядок 1101 активу балансу + рядок 1102 активу балансу)
рядок 1195 активу балансу

Частка основних засобів в активах є відношенням залишкової вартості основних засобів до загальної суми активів Тобто формула має наступний вигляд:

Ч.о.з =

рядок 030 активу балансу
рядок 280 активу балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Ч.о.з =

рядок 1010 активу балансу
рядок 1300 активу балансу

Показник зносу основних засобів розраховується як відношення зносу основних засобів до первісної вартості основних засобів. Відповідно формула наступна:

Кз.о.з =

рядок 032 активу балансу
рядок 031 активу балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Кз.о.з =

рядок 1012 активу балансу
рядок 1011 активу балансу

Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховується як відношення збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів до первісної вартості основних засобів. Формула така:

К.о.о.з =

(рядок 031 балансу за рік – рядок 031 балансу за попередній рік)
рядок 031 балансу за рік

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

К.о.о.з =

(рядок 1011 балансу за поточний рік – рядок 1011 балансу за попередній рік)
рядок 1011 балансу за поточний рік

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах визначається як відношення довгострокових фінансових інвестицій до суми активів:

Ч.д.ф.і. =

(рядок 040 активу балансу + рядок 045 активу балансу)
рядок 280 активу балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

Ч.д.ф.і. =

(рядок 1030 активу балансу + рядок 1035 активу балансу)
рядок 1300 активу балансу

Коефіцієнт мобільності активів дорівнює відношенню мобільних активів до немобільних активів:

К.м.а =

(рядок 260 активу балансу + рядок 270 активу балансу)
рядок 080 активу балансу

Нова річна фінансова звітність від 07.02.2013:

К.м.а =

рядок 1195 активу балансу
рядок 1095 активу балансу

Розуміння результатів оцінки показників майнового стану

Трактування отриманих результатів значною мірою залежить від сфери, у якій працює підприємство. Так низька частка основних засобів є характерною для торгових підприємств, у той час як промислове виробництво є зазвичай капіталомістким і необоротні активи відволікають більшу частку фінансових ресурсів підприємства. В будь-якому випадку позитивною тенденцією є постійне оновлення основних засобів. Кожен із показників свідчить про наступне:

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах вказує на ту частину оборотних активів, що знаходяться у виробничій сфері. Сюди відносяться виробничі запаси. незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. Висока частка може свідчити або про неефективну політику управління виробничим процесом, зокрема формуванням виробничих запасів, або про ефективну політику управління іншими необоротними активами(збутом, розрахунками), що дозволяє спрямовувати більшість фінансових ресурсів у виробничу сферу.

Щодо економічного змісту частки основних засобів в активах, то цей показник свідчить про частку фінансових ресурсів, що інвестовані у основні засоби. Надання інтерпретації результатам аналізу також залежить від сфери у якій діє підприємство – для торгового бізнесу важливо формувати запаси товарів для забезпечення безперебійності роботи, відповідно частка основних засобів у загальній сумі активів є низькою. Динаміка зменшення частки основних засобів протягом певного періоду є позитивною в умовах стабільного або зростаючого обсягу виробництва та свідчить про підлаштування підприємства під зниження місткості ринку, кризові процеси і т.д.. У той же час така динаміка є негативною в умовах зниження обсягу виробництва та свідчить про неконтрольовану втрату виробничого потенціалу. Збільшення частки основних засобів може розцінюватися як підвищення виробничого потенціалу підприємства.

Коефіцієнт зносу основних засобів вказує на рівень фізичного та морального зносу основних засобів. Позитивним є зменшення значення показника, що свідчить про інтенсифікацію процесів оновлення необоротних виробничих активів, що підвищує конкурентоспроможність підприємства.

Коефіцієнт оновлення основних засобів вказує на рівень фізичного та морального оновлення основних засобів підприємства. Позитивною тенденцією буде збільшення показника(за умови неврахування інфляційного фактору).

Частка довгострокових фінансових інвестицій вказує на важливість для підприємства інвестицій у фінансові активи – акції, облігації тощо. Висновки щодо доцільності вкладення коштів за цим напрямком слід роботи на основі ефективності таких інвестицій. Тобто збільшення частки довгострокових фінансових інвестицій є позитивним явищем, якщо збільшується сума доходів від фінансових інвестицій, а рентабельність таких дій перевищує рентабельність основної діяльності підприємства.

Коефіцієнт мобільності активів вказує на співвідношення оборотних та необоротних активів підприємства. Як і у випадку деяких попередніх показників високе значення мобільності активів характерне для підприємств торгівельної, фінансової сфери, в той час як у більшості промислових підприємств частка необоротних активів висока.